Adoption of Adoptive Children

           ในปัจจุบันการับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้มีกฏหมายหลายฉบับออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็ก เนื่องจากในอดีตการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ยุ่งยากจึงเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพสวมรอยเข้ามาหาประโยชน์จากตัวเด็ก จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กที่วางหลักเกณฑ์ และเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้รัดกุมมากขึ้น

            การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นการหา"ครอบครัวถาวร"ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีชีวิตครอบครัวตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ เป็นการให้บริการด้านสวัสดิการเด็ก การดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยหลักของกฎหมายควบคู่กับหลักการทางสังคมสงเคราะห์

            หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคือ "ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม" สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 และตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและดูแลด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั่วราชอาณาจักรรวมทั้วทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการรัแบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

             กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่สำคัญ ได้แก่

         *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2478 

         *พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533

         *พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 

         *พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522

         *พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533

         *ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมว่าด้วยการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2554

 

             คุณสมบัติของผู้ต้องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  

           1. บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี และต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1578 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

           2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

           3. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูนณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

           4. ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีความคิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามที่ปรากฏในรายงารการศึกษาสภาพครอบครัว

           5. ต้องเป็นผู้มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก

           6. ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์

           7. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

              การทดลองเลี้ยงดู

                ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกรายต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใต้การดูแลสังเกตการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นญาติโดยตรงกับเด็กหรือเป็นบุคคลอื่นที่กำหนดไว้ใน มาตรา 19 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  

  

 

 

 

 

 

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting