Customer Cases

ตัวอย่างคดีผู้บริโภค

         คดีผู้บริโภคตามมาตรา 3(1) นี้ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นกรณีที่ผู้บริโภค

หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำเลย

เท่านั้น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป้นโจทก์ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลย หากข้อพิพาท

ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจ

ฟ้องบังคับให้ผู้บริโภคชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายหรือให้บริการต่าง ๆ

ย่อมถือว่า เป็นคดีผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังนั้น คดีผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมี

ปริมาณมากกว่ากลุ่มอื่น และแนวทางในการพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภค

ตามอนุมาตรานี้ เบื้องต้นให้พิจารณาสถานะของคู่ความก่อนว่า เป็นผู้บริโภค

หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคฝ่ายหนึ่ง กับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง

และข้อพิพาทเกิดขึ้น เนื่องจากการบริโภคหรือบริการหรือไม่ ถ้าใช่ถือว่า

คดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภค โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นมูลหนี้เกี่ยวกับเรื่องใด

ดังตัวอย่างต่อไปนี้จัดว่าเป็นคดีผู้บริโภค

        (1) คดีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ

สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง ส่วนใหญ่จะเป็นคดีผู้บริโภค

เว้นแต่ข้อพิพาทนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการ

หรือการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้บริโภค

        (2) คดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องเอง มูลคดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

ผิดสัญญา และจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมักจะเป็นนิติบุคคล เช่น

สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (ไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ไม่โอนกรรมสิทธิ์ ไม่จัดทำสาธารณูปโภค ให้รับผิดในความชำรุดบกพร่อง)

สัญญาซื้อขายหรือเช่าซื้อรถยนต์ (ให้รับผิดในความชำรุดบกพร่อง

ไม่โอนชื่อทางทะเบียน หรือทะเบียนปลอม ยึดรถยนต์กลับไปโดยมิชอบ)

หรือสัญญาให้บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น และบางกรณีอาจเป็นเรื่อง

ละเมิด เช่น คดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น

         (3) คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องบังคับให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า

ชำระหนี้ตามสัญญาต่าง ๆ จัดว่าเป็นคดีผู้บริโภคด้วย เช่น

         - คดีที่ธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญายืม ค้ำประกัน

จำนอง จำนำ บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน หรือทรัสต์รีชีท เป็นต้น

         - คดีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมฟ้องบังคับชำระหนี้

ตามสัญญาให้บริการต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น

         - คดีที่ผู้ประกอบกิจการสาธารณูปโภคฟ้องบังคับชำระหนี้

ตามสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

         - คดีที่ผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อสินค้าฟ้องบังคับชำระหนี้

ตามสัญญาเช่าซื้อ

         - คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือให้บริการสินเชื่อ

รูปแบบอื่นฟ้องบังคับชำระหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญา

ให้บริการสินเชื่อ

         (4) คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยพิพาทกับ

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยถือว่า

เป็นคดีผู้บริโภค แต่ถ้าเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้รับประกันภัย

ด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้รับประกันที่รับช่วงสิทธิมาฟ้องผู้ทำละเมิด

หรือระหว่างผู้ถูกทำละเมิดกับผู้รับประกันภัยค้ำจุน ไม่น่าจะเป็น

คดีผู้บริโภคเพราะคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิใช่ผู้บริโภค (เว้นแต่จะเป็น

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีผู้บริโภคตามมาตรา 3 (1) หรือ 3 (2))

Customer Cases

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting