Administrative Cases

 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

      1.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน

กรณีมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

      1.2 คดีฟ้องว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่

ในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน

      1.3 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการ

การเช่านา

      1.4 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน

 2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง

      2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียนของกรมขนส่งทางบก

      2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการเดินรถ

โดยสารและการกำหนดอัตราค่าโดยสาร

 3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

      3.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

กรณีมีคำสั่งที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารตามกฎหมายควบคุม

อาคาร

      3.2 คดีที่ฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการ

กับอาคารซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายควบคุมอาคาร

      3.3 คดีที่ฟ้องเกี่ยวกับการวางผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง

 4. คดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

      4.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินหรือฟ้องว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินละเลยไม่ดำเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

      4.2 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่รับ

จดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคล

อาคารชุด

 5. คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย

      5.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งย้ายข้าราชการคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

คำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือหย่อนประสิทภาพ

ในการปฏิบัติราชการ หรือคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ

เหตุทดแทน

      5.2 คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจาก

ถูกสอบสวนวินัยแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษทางวินัย แต่การ

ให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นที่เสื่อมเสียทางราชการด้วย

      5.3 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย

      5.4 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ

 6. คดีพิพาทเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

      6.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ

      6.2 คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 7. คดีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

      7.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอสัญชาติไทยและคำขอ

อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยของคนต่างด้าว

      7.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

หรือผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 8. คดีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดร้อนรำคาญ

      คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอดำเนินการและการควบคุม

การประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นโรงงานหรือไม่ รวมถึง

การประกอบกิจการอันเป็นที่รังเกียจ

 9. คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง

      9.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ การซื้อ การจ้าง

การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย รวมถึงการตัดสิทธิ

การเข้าร่วมดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ

และระเบียบของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

      9.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองของผู้เข้าร่วม

การเสนอราคา

      9.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็น

หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐอันลักษณะเป็น

สัญญาทางปกครอง อาทิเช่น สัญญารับทุนการศึกษา สัญญาก่อสร้าง

อาคารสถานพยาบาลของรัฐ สัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์ สัญญาก่อสร้าง

อาคารเรียน

 10. คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความรับผิด

อย่างอื่น (การรอนสิทธิ์)

      คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนด

แนวเขตและการพิจารณากำหนดค่าทดแทนความเสียหายอันเกิด

จากการทีทำให้ที่ดินของเอกชนตกอยู่ในสภาพอันไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น การอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่าย

ไม่ไฟฟ้า หรืออยู่ในแนวเขตท่อก๊าซธรรมชาติ

 11. คดีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

      11.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคัดเลือกหรือการรับนักเรียน

เข้าศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือการกำหนดหลักสูตร

หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการศึกษา

      11.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองของผู้เข้าร่วม

การเสนอราคา

 12. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

      12.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระทำละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครอง เช่น มีการก่อสร้างถนน

ถมที่ดิน ตอกเสาเข็ม สร้างทางรุกล้ำที่ดินของเอกชน

      12.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกรียกให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 13. คดีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการและงานทะเบียน

      13.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทบสิทธิของราษฎรในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

      13.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับงานทะเบียนบุคคล เช่น การใช้อำนาจ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วการทะเบียน

ต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรืองานทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรหรือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน

 14. คดีพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์

      คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการใช้อำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คระกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เช่น การพิจารณา

อนุญาต การจัดสรรคลื่นความถี่ของวิทยุหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting