Asset Recovery

             ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค / คดี สคบ. / ผิดสัญญา เรียกเงินคืน

 

                                                                        ศาลจังหวัดธัญบุรี

นาย ส.       โจทก์

บริษัท ท.     จำเลย

 

เรื่อง ผิดสัญญา เรียกเงินคืน                    จำนวนทุนทรัพย์ 158,675 บาท

 

        ข้อ 1. จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภท บริษัท จำกัด

จดทะเบียน ณ สำนักงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี

เดิมใช้ชื่อว่า ... กรรมการของบริษัทมี 3 คน จำนวนหรือชื่อกรรมการ

ซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันได้คือ นาย ส. หรือนาย ม. คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัทได้ เลขทะเบียนเดิม คือ ...

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ... ทะเบียน

เลขที่ ... จำเลยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และ

แบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้ซื้อที่ดินอาคาร

สงเคราะห์ อาคารชุด บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างเช่นว่านี้ เป็นปกติ

การค้า ไม่ว่าเพื่ออยู่อาศัย การค้า หรือเพื่อการอื่นใด และวัตถุประสงค์ตามที่

จดทะเบียนไว้ดังปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจำเลย เอกสาร

ท้ายฟ้องหมายเลข 1

 

        ข้อ 2. จำเลยเป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตเพื่อขาย ได้รับใบอนุญาต

ก่อสร้างเลขที่ ... เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2536 จำเลยได้ดำเนินการโฆษณา

และประกาศขายห้องชุดโครงการ เคหะชุมชนคลองหลวง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ...

จำเลยอ้างว่า มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการสวัสดิการบ้านพัก

ข้าราชการกองทัพอากาศขึ้น เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของกองทัพอากาศ

ที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่พักอาศัยที่มี

คุณภาพในราคายุติธรรม และจำเลยได้โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับโครงการ

เคหะชุมชนคลองหลวงว่าเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เช่น

การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมสวัสดิการทหารอากาศ ดังมี

รายละเอียดปรากกตามแผ่นพับโฆษณา และเอกสารเกี่ยวกับแผนผังที่ตั้ง

ผังบริเวณโครงการแบบแฟลต แบบอาคารพาณิชย์ แบบอาคารชุด

ราคาขายห้องชุดโครงการเคหะชุมชนคลองหลวง จำเลยโฆษณาว่า

โครงการดังกล่าวก่อสร้างในโฉนดที่ดิน เลขที่ ... กว่า 100 ไร โครงการมี

ตลาดสดสถานที่ออกกำลังกาย สวนหย่อม โรงเรียน เริ่มก่อสร้างภายใน

6 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริมลงวันที่ 17 มกราคม 2537 ในเงื่อนไข

ที่ 1, ที่ 2 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาไม่เกิน

30 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริมเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม

พ.ศ. 2536 คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538

 

         ข้อ 3. ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โจทก์ตกลง

ทำสัญญาจองและโจทก์ผู้ซื้อ จำเลยผู้ขายได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ห้องชุดในโครงการเคหะชุมชนคลองหลวงดังกล่าว จำนวน 1 ห้อง คือ

ห้องชุดเลขที่ ... รวมเนื้อที่ 38 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 หลังที่ 5 ของอาคารชุด

แบบ เอฟ 2 ในราคาเงินสด456,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบานถ้วน)

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายจำนวน 114,000 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่งชำระเงินเป็นงวด จำนวน 27 งวด

งวดละ 1 เดือน ในอัตราแต่ละงวด ดังนี้

         - ชำระเงินล่วงหน้าในวันจองเป็นเงิน 2,000 บาทโดยชำระในวัน

ทำสัญญานี้

         - ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 1 ถึงงวดที่ 26 งวดละ 4,200 บาท

         - ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 27 งวดละ 2,800 บาท โดยเริ่มชำระเงิน

ล่วงหน้า

         งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2537 เป็นต้นไปทุกเดือนจนกว่าจะครบ

โดยชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ณ สถาบันการเงินหรือ

สถานที่ที่ผู้ขายกำหนด เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว แต่ยังมิได้

โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ซื้อจะต้องผ่อนชำระราคาที่เหลือเป็นเงินจำนวน

342,000 บาท แล้วผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ประมาณกลางปี

พ.ศ. 2539 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือจดทะเบียนจองซื้อ

ห้องชุด สำเนาหนังสือขอส่งสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และสำเนาสัญญา

จะซื้อจะขายห้องชุดในโครงการเคหะชุมชนคลองหลวง เอกสารท้ายฟ้อง

หมายเลข 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2540 จำเลยได้มีหนังสือ

แจ้งค่าใช้จ่ายในการโอนให้แก่โจทก์ทราบ และแจ้งว่าโจทก์ได้ชำระเงินดาวน์

จำนวน 114,000 บาทครบถ้วนแล้ว คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์เอกสารท้ายฟ้อง

หมายเลข 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์

ให้ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าว ในวันที่ 19 มีนาคม 2542 นั้น

ความจริงแล้วปรากฏว่า โครงการเคหะชุมชนคลองหลวงดังกล่าวที่จำเลย

ดำเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และตามที่จำเลยได้โฆษณาโบว์ชัวน์

กล่าวคือ ไม่ก่อสร้าง ตลาดสด สถานที่ออกกำลังกาย สวนหย่อม โรงเรียน

อนุบาลและอื่น ๆ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ส่วนความละเอียด

โจทก์จะได้ประทานกราบเรียนเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป ดังนั้น

โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ โจทก์จึงขอให้จำเลยดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ได้รับหนังสือนี้ หาจำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาดังกล่าว

ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญากับโจทก์ และขอถือหนังสือฉบับนี้แทนการ

แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาพร้อมทัั้งขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน

115,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจาก

โจทก์แล้ว คืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม

หนังสือขอโต้แย้งในการโอนกรรมสิทธิ์ และขอให้ปฏิบัติตามสัญญา

จำเลยได้รับหนังสือของโจทก์แล้ว แต่ยังเพิกเฉยอยู่อีก เอกสารท้ายฟ้อง

หมายเลข 5

         โจทก์ขอประทานกราบเรียนต่อศาลตามความจริงว่า นับตั้งแต่

ทำสัญญาจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2544 เป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน จำเลย

ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จสิ้นตามที่ได้โฆษณาไว้ ดังมี

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือบันทึกร้องเรียน เรื่อง ที่ดิน ป้ายจัดสรร

ที่ดิน หรืออาคารชุด โครงการเคหะชุมชนคลองหลวงพร้อมสำเนา

ใบตอบรับ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6

         ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 โจทก์ได้มีหนังสือขอความ

เป็นธรรมเกี่ยวกับโครงการชุมชนเคหะคลองหลวงต่อสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล ได้รับแจ้งว่า เป็นการ

โต้แย้งส่วนตัว หากผู้ร้องเห็นว่า ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ย่อมจะ

ใช้สิทธิตามศาลเพื่อจะดำเนินการแก่จำเลยด้วยตนเอง ดังมี รายละเอียด

ปรากฏตามสำเนาหนังสือขอความเป็นธรรม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7

         ข้อ 4. การกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์

ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กล่าวคือ การที่จำเลยก่อสร้างแฟลตห้องชุด

ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว และโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

ตามสัญญา และตามที่จำเลยได้โฆษณาไว้ อาทิเช่น ไม่ก่อสร้างตลาดสด

สถานที่ออกกำลังกาย สวนหย่อม โรงเรียนอนุบาล และอื่น ๆ ตามสัญญา

และที่โฆษณาไว้ เนื้อที่ไม่ถึง 100 ไร่ ฉะนั้นจำเลยมิได้สร้างอาคารแฟลต

ให้เต็มตามโครงการที่ได้โฆษณาไว้ ย่อมทำให้ทำเลที่ตั้งของอาคารแฟลต

ของโครงการดังกล่าวที่สร้างขึ้น แตกต่างเป็นคนละอย่างไม่เหมือนทำเล

ที่ตั้งตามแผนผังโฆษณา ถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญา โจทก์ก็มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าตลาดสด สถานที่ออกกำลังกาย สวนหย่อม

โรงเรียนอนุบาล และอื่น ๆ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารแฟลต

ห้องชุดหรือไม่ หรือจำเลยเคยแจ้งให้โจทก์มารับโอนห้องชุดพร้อมที่ดิน

ที่จองไว้ หรือผู้ซื้อรายอื่นยอมรับโอนห้องชุดจากจำเลย ก็ไม่ทำให้จำเลย

พ้นจากการเป็นผู้ผิดสัญญาแต่ประการใด เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับ

จำเลย ทางไปรษณีย์ตอบรับจ่าหน้าซองส่งถึงจำเลย ตามภูมิลำเนา และ

มีผู้ลงลายมือชื่อรับไว้ ย่อมถือได้ว่า การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวของโจทก์

มีผลนับแต่ที่หนังสือบอกเลิกสัญญาส่งถึงจำเลยแล้ว การบอกเลิกสัญญา

ของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นจำเลยต้องรับผิดชดใช้เงินจำนวน

115,400 บาท คืนให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 เมษายน 2548 จนถึงวันฟ้อง

(10 เมษายน 2552) เป็นเวลา 5 ปี คิดเป็นเงินดอกเบี้ยจำนวน

43,275 บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 158,675 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

        โจทก์ไม่มีทางอื่นที่จะบังคับเอากับจำเลยได้ จำต้องนำคดีนี้

มาฟ้องขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งต่อไป

        อนึ่ง คดีนี้มูลคดีเกิดขึ้น ณ อาคารที่ 5 ชั้นที่ 1 ห้องชุดเลขที่

29 อาคารชุดแบบเอฟ 2 โครงการเคหะชุมชนคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนศาลได้โปรดอนุญาตให้โจทก์

ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิด ขอประทาน

ศาลได้โปรดอนุญาต

                                     ควมมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค

        ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและ

บังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

        1. ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 158,675 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น

แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

7.5 ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน 115,400 บาท นับถัดจากวันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting