Insurance Service

                  การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยโดยวิธีการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทรับประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

                  การประกัน (Insurance) คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ

                 1. ผู้รับประกัน

                 2. ผู้เอาประกัน

                 3. ผู้รับผลประโยชน์

 

                 การประกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากบริษัทประกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อนการรับทำประกันล่วงหน้าของ บุคคล หรือทรัพย์สิน พร้อมกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาาจเพิ่มเบี้ยประกันในอัตราพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

                 การทำประกันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีหน้าที่และความรับผิดต่อกัน โดยผู้รับประกันมีหน้าที่ต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาประกันภัยเมื่ิอมีความสูญหาย หรือความเสียหายเกิดขึ้น โดยจ่ายค่าชดเชยตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ในขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็มีหน้าที่ต้องชำระเบี้ยระกันให้แก่ผู้รับประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

                 จุดประสงค์แท้จริงของการทำประกัน ก็เพื่อแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล หรือทรัพย์สิน ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญและการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร

 

                 ความสำคัญของการประกันภัย

                 1. ความสำคัญต่อผู้เอาประกันภัย คือ การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงและปลบอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว

                 2. ความสำคัญต่อสังคม คือ ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจหากเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น

                 3. ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ คือ เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญในการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจที่ทำการประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ

 

                 ประเภทของการประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

                 1. การประกันตามหลักของวิชาประกันภัย

                 2. การประกัยตามหลักธุรกิจประกันภัย

 

                 การประภัยตามหลักวิชาการประกันภัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

                 1. การประกันภัยบุคคล เป็นการประกันเกี่ยวกับภัยทีึ่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือ ที่เกี่ยวกับบุคคล ได้แก่

                     1.1 การประกันชีวิต

                     1.2 การประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล

                     1.3 การประกันสุขภาพ

                 2. การประกันภัยทรัพย์สิน เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ให้กับผู้เอาประกันในกรณ๊ที่เกิดความสูญหาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินทีได้เอาประกันไว้ ได้แก่

                     2.1 การประกันภัยรถยนต์

                     2.2 การประกันอัคคีภัย

                     2.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

                     2.4 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

                 3. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัย ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ให้กับบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ได้แก่

                     3.1 การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น

                     3.2 การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจของบุคคลอื่น

                     3.3 การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น

 

                 การประกันภัยตามหลักทางธุรกิจประกันภัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

                1. การประกันชีวิต

                2. การประกันวินาศภัย แบ่งเป็น 4 ประเภท

                    2.1 การประกันภัยรถยนต์

                    2.2 การประกันอัคคีภัย

                    2.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

                    2.4 การประภัยทางทะเลและการขนส่ง

 

                ลักษณะของการเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้

                1. ความเสี่ยงภัยนั้นเป็นความเสียงภัยที่แท้จริง

                2. ความเสี่ยงภัยนั้นเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย

                3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายได้เป็นตัวเงิน

 

                การประกันชีวิต

                การประกันชีวิต เป็นวิธีการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการตาย บาดเจ็บ หรือการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ การสูญเสียความสามารถในการทำงาน และการสูญเสียรายได้ยามชรา เมื่อบุคคลเหล่านั้นประสบภัยก็จะได้รับการเยียวยาความเสียหายแก่ตนเองและครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยบริษัทประกันจะนำเงินดังกกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย 

                ประเภทของการประกันชีวิต

                1. การประกันชีวิตแบบสามัญ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เนื่องจากมีวงเงินประกันค่อนข้างสูง การพิจารณารับทำประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและดุลยพินิจของบริษัท และมีการชำระเบี้ยประกันทั้งเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี แล้วแต่กรณี

                2. การประกันแบบกลุ่ม  เป็นการประกันชีวิตที่มีผู้เอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต่อหนึ่งกรมธรรม์ ส่วนมากเป็นพนักงานบริษัท จะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกัน ซึ่งมีเบี้ยประกันต่ำกว่าการประกันแบบสามัญ

                3. การประกันแบบอุตสาหกรรม เป็นการประกันที่มีการเอาจำนวนเบี้ยประกันภัยต่ำ จึงเหมาะแก่ผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ การชำระเบี้ยประกันจะชำระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพจึงต้องมีระยพเวลาการรอคอย คือ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แต่จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดให้               

                    

                แบบของการประกันชีวิต

                แตกต่างตามลักษณะการคุ้มครองและผลปรโยชน์ คือ

                1. แบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการคุ้มครองการเสียชีวิตก่อยวัยอันสมควร ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์เบี้ยประกันจึงต่ำ และไม่มีเงินเหลือคืนหากผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดตามสัญญา

                2. แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกัน ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลใช้บังคับอยู่ บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินจำนวนที่เอาประกันไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับผู้อยู่ในอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศพ 

                3. แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันที่มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดตามสัญญาในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันชีวิต 

                4. แบบเงินได้ประจำ เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนใให้แก่ผู้เอาประกันนับแต่ผู้เอาประกันเกษียณอายุ หรือ ครบ 55 ปี หรือ 60 ปีขึ้นไป แล้วแต่เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันเป็นผู้เลือก

 

 

 

 

 

 

                 

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting