Transportation and Logistics

                      ระบบขนส่ง คือ การเคลื่อนที่ของคน สัตว์ สิ่งของ และสินค้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยการเดินทางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ รถไฟ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน  ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยแบ่งตามโครงสร้างพื้นฐาน และยานพาหนะรวมทั้งระบบการจัดการ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีอารยธรรมและวิวัฒนาการมากขึ้น ทำให้การจัดการ การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขนส่งพืชสวนจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการขนส่งโดยใช้รถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

 

                      ระบบขนส่งแบบโลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ จากจุดต้นทางไปส่งยังปลายทางผู้รับสินค้าหรือผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้า เป็นการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้เวลาและสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า

 

                      ความแต่งต่างระหว่างระบบขนส่งและระบบขนส่งแบบโลจิสติกส์ 

                      จากความหมายของระบบขนส่ง และการจัดการด้านโลจิสติกส์ จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจน  ระบบขนส่งเป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ แต่ระบบโลจิสติกส์เป็นเสมือนผู้มีทักษะในการควบคุมและใช้ประสิทธิภาพของรถได้อย่างเต็มที่ โดยมีรถเป็นเหมือนระบบการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ต้องการการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขนส่งอีกทีหนึ่ง แต่ระบบขนส่งนั้นเป็นเพียงการนำส่งสินค้า หรือบริการให้ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้น 

                      ระบบโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดส่งสินค้าได้มากกว่าระบบขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์รวมไปถึง 

                      *บรรจุภัณฑ์ของสินค้า

                      *ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ

                      *เอกสารการสั่งซื้อ

                      *การประกันคุณภาพ

                      *การนำเข้าและการส่งออก

                      *การประกันภัย

                      *การเรียกร้องค่าชดเชย หากเกิดปัญหาในการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

                      เมื่อโลจิสติกส์ เป็นระบบช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการสร้างผลกำไร แนวคิดของระบบโลจิสติกส์จึงมิใช่เพียงแค่เป็นการขนส่ง หรือการจัดการคลังสินค้าเท่านั้น 

                      ด้วยเหตุนี้ โลจิสติกส์ จึงมีความหมายมากว่าการขนส่ง ซึ่งเป็นเรื่องการเคลื่อนย้าย หนรือการไหลของวัตถุดิบ ข้อมูลตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ผลิตถึงมือของผู้บริโภค โดยมีการประสานงานของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับห่วงโซ่อุปทาน

 

                     การเพิ่มประสิทธภาพระบบโลจิสติกส์ 4.0 

                     การจัดการโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือการแข่งขันทางธุรกิจที่สำคัญมากเครื่องมือหนึ่ง เนื่องจาก

                    *เป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

                    *สามารถทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นที่ต้นทุนสูงสามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงได้

                    *สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

                    *สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรในทางธุรกิจ 

                    โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ต้องมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการ เพื่อนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมในการทำงานขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลประโยชนน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจ

 

                         

                      

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting