Regulatory Compliance

               Regulatory Compliance หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆขององค์กรอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด

               กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ คือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถปรับปรุงการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ในอีกหลายด้าน   

               กระแส "Governance" และ "Compliance" กำลังมาแรงรวมถึงในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยของเรามีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกมาบังคับใช้  จึงจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับทั้ง 2 เรื่องนี้ เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บริษัท WORLDCOM ก็ล้วนมีปัญหาความไม่โปร่งใสและการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทต้องล้มละลายในที่สุด

 

               การบรรลุเป้าหมาย "Good Governance" นั้น ต้องเริ่มจากผู้บริหารขององค์กร หากผู้บริหารไม่เอาใจใส่ก็คงเกิดผลสำเร็จไม่ได้ การได้มาซึ่ง "Good Governance" จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง "Risk Management" และการบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและัข้อกฎหมายต่างๆ "Compliance management" ควบคู่กันไป แนวคิด "GRC" ต้องการที่จะนำองค์ประกอบทั้ง 3 มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันรวมทั้งเปิดกว้างทางความคิดที่จะปรับปรุงองค์กรจากผู้บริหารและข้อมูลหลายๆฝ่าย

 

              ในปัจจุบัน การบริหารจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศใช้แนวทางที่เรียกว่า การบริการความเสี่ยงในภาพรวมในขณะที่ปัจจัยทางด้านกฎระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆถูกนำเข้ามาพิจารณาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภับของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน จะเห็นว่าแนวทาง "Regulatory Compliance" นั้นกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                 

                   

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting