International Cases

     กฎหมายระหว่างประเทศ คือ หลักกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน

เพื่อใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างประเทศ โดยกฎหมาย

ระหว่างประเทศเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนคริสต์กาล และวิวัฒนาการ

มาเรื่อย ๆ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติต่อกันทั้งด้านจารีตประเพณี สนธิสัญญา

จนมากลายเป็นแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมา

     กล่าวสรุปได้ว่า เป็นกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ

สามารถดำเนินการติดต่อสัมพันธ์กันให้เป็นไปตามกฎที่กำหนดหรืออยู่ใน

กรอบข้อตกลงยินยอมระหว่างกันไม่ว่าในยามปกติ หรือเกิดภาวะสงคราม

ซึ่งจะมีความแตกต่างกับกฎหมายภายในประเทศ

     ซึ่งหากจะว่าไปจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานแห่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศ คือ ความยินยอมที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของเหล่าบรรดา

ประเทศต่าง ๆ โดยมาจาก 2 ทาง คือ

     1. จารีตประเพณี คือ การที่รัฐยินยอมให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใน

ระยะเวลายาวนานพอสมควร จนกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่มีความผูกพัน

โดยไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรมาเป็นข้อกำหนด

     2. สนธิสัญญา การที่ทำข้อตกลงระหว่างกันของรัฐอย่างชัดเจน

และเปิดเผย รวมทั้งมีการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้มีการบังคับปฏิบัติ

เฉพาะคู่สัญญา

     กฎหมายระหว่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สาขา

     1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คือ กฎหมายเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคล แผนกนี้จึงจะเป็นเรื่อง

ความสัมพันธ์ทางการทูต การทำสนธิสัญญา และการทำสงคราม

     2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เป็นกฎหมายที่นำมา

บังคับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐ

ในทางแพ่ง เช่น เรื่องการสมรส การหย่า การได้สัญชาติ หรือการสูญเสีย

สัญชาติ เป็นต้น

     3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา เป็นกฎหมายที่นำมา

กำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในคดีอาญา เมื่อพลเมือของรัฐมีการ

กระทำผิดกฎหมายอาญา เช่น การกำหนดอำนาจที่จะใช้บังคับและปฏิบัติ

ต่อช่าวต่างประเทศ

     ความแตกต่างของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายในประเทศ

พอสังเขป ดังนี้

     1. ความสัมพันธ์ที่มีข้อบังคับ กฎหมายระหว่างประเทศสามารถ

ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในขณะเดียวกันที่กฎหมายในประเทศ

จะบังคับความเกี่ยวข้องกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือระหว่างเอกชน

ด้วยกัน

     2. กฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นมาจากธรรมเนียมปฏิบัติที่มีต่อกัน

ระหว่างประเทศมีสนธิสัญญา แต่หากเป็นกฎหมายภายในประเทศเกิดขึ้น

มาจากขนบธรรมเนียมภายในอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือการถูกบัญญัติขึ้นด้วยสถาบันนิติบัญญัติของประเทศนั้น ๆ เอง

     3. การตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้กำหนด

ให้รัฐใดมีอำนาจเหนืออีกรัฐหนึ่ง แต่เป็นการจรรโลงความสัมพันธ์ระหว่าง

อธิปไตยไว้ ส่วนการใช้อำนาจบังคับของกฎหมายนั้น บางครั้งกฎหมาย

ระหว่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ แต่ศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศจะไม่ยอมรับไม่นำเอากฎหมายภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง

มาเป็นหลักในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting