Bankruptcy Law

           กฎหมายล้มละลาย เป็นกฎหมาย ซึ่งบัญญัติถึงกระบวนการพิจารณาคดี ตั้งแต่เงื่อนไขการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย วิธีการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย การขอให้พิพทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ การประนอมหนี้ การปลดจากการล้มละลาย โดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีคือ ศาลล้มละลายกลาง 

            การบังคับใช้กฎหมายล้มละลาย เป็นเพียงการบังคับใช้เพื่อให้เจ้าหนี้มีหลักประกันว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอนและเท่าเทียมกัน และมีลักษณะเปิดช่องให้มีการเจรจา ประนีประนอมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

 

           ใครอาจตกเป็นบุคคลล้มละลายได้บ้าง 

            ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483  ได้กำหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของลักษณะหรือพฤติการณ์ของลูกหนี้ที่มี "หนี้สินล้นพ้นตัว" (มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน)

             *บุคคลธรรมดา เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนเงินแน่นอนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

             *นิติบุคคล        เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนเงินแน่นอนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

             ในทางกลับกันหากลูกหนี้สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ายังอยู่ในฐานะที่สามารถชำระหนี้ได้ แม้เป็นหนี้เกิน 1 ล้านบาท กรณีบุคคลธรรมดา หรือเป็นหนี้เกิน 2 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล ศาลก็อาจไม่พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เช่นกัน

              

              วิธีพ้นจากการล้มละลาย อาจทำได้โดย

 

              1. การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และการประนอมหนี้หลังล้มละลาย

              2. ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย

              3. ศาลมีคำสั่งปลดจากการล้มละลาย

              4. เมื่อครบกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย (กรณีบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต)

              5. ขอฟื้นฟูกิจการในกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล

 

              การฟื้นฟูกิจการ คือ กระบวนการทางศาลที่เป็นวิธการแก้ปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ลูกหนี้นั้นสามารถกลับมาบริหารกิจการของตนได้อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้กิจการของลูกหนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกัน

              การฟื้นฟูกิจการจึงเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ และเจาหนี้ทั้งหลาย การยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการจึงเป็นการยื่นคำร้องแทนผู้อื่นด้วย

              ใครบ้างมีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/2)

              1. ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

              2. เจ้าหนี้

              3. หน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ

 

 

              หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

              1. ลูกหนี้มีหนี้สนล้นพ้นตัว (มีทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้)

              2. เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

              3. กิจการของลูกหนี้มีเหตุสมควรให้ฟื้นฟูกิจการ และมีช่องทางให้ฟื้นฟูกิจการได้   

 

               ประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการ   

               *เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

               *กิจการของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไปได้

               *ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

               *ฐานะทางการเงินของลูกหนี้จะมีสภาพคล่องมากขึ้น 

               *ลดปัญหาแรงงานถูกเลิกจ้างจากการที่ลูกหนี้ล้มละลาย

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting