Alien Law

              ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศมากขึ้นประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไม่รองรับกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวขึ้น 2 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และพระราชกำหนดแก้ไข้เพิ่มเติม(พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) พ.ศ. 2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 

 

             *โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม คือ

             1. เพื่อให้มีการใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ และกระบวนการในการควบคุมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

             2. การยกเลิกประกาศเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวโดยให้แรงงานสามารถทำงานและพักอาศัยที่ใดก็ได้ในประเทศไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

             3. เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง แรมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ จึงห้ามมิให้นายจ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าว

             4. การปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม เช่น กรณีทำผิดซ้ำซากจะจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5 หมื่นถึง 2 แสนบาทและห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี (โดยมีผลังคับใช้ 1 ก.ค.2561)

             

             *ส่วนสาระสำคัญของ พระราชกำหนดแก้ไข้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ  คือ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว (พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ)

              "คนต่างด้าง" หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

              "นายจ้าง"    หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศกับตนด้วย 

              "ลูกจ้าง"       หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง      

              "การนำคนต่างด้าวมาทำงาน" หมายถึง การดำเนินการใดๆเพื่อนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน 

              "ทำงาน"      หมายถึง การประกอบอาชีพใดๆไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

              "ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน" หมายถึง ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

              "ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน" หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน 

 

               หน้าที่ของนายจ้าง

 

              1. หน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน โดย จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพื่อตอบแทนการที่ลูกจ้างทำงานให้ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้จ่าย เช่น วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วยตามที่ป่วยจริงแต่ไม่เกิน 30 วัน วันลาคลอดบุตร 90 วันจ่ายค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน เป็นต้น

              2. หน้าที่อื่นๆ เช่น ดูแลความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง, ให้สวัสดิการในการทำงานตามสมควร, จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, ร่วมกับผิดกับลูกจ้างต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายในเรื่องความรับผิดทางละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง, ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้ลุกจ้างกรณีสัุญญาจ้างสิ้นสุด

  

             ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างในการจ้างแรงงา่นต่างด้าว

             1. การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตให้ทำงาน หรือ รับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

             2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่นหรือให้ออกจากงาน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรับเข้าทำงาน ย้าย หรือให้ออกจากงาน

            

                     คนต่างด้าวทึ่เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

            1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือการนิคมอุตสาหกรรมต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 30 วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้นๆ

            2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือเข้าในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ยวเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบที่กฎหมายกำหนด

 

            คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

            1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะผู้เดินทางผ่านหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่อจึงต้องขออนุญาตใหม่

            2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

            3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน

            4. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือ โรคพิษสุราเรื้อรัง

            5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายวาด้วยคนเข้าเมือง หรือตามกฎหมายว่าด้วยำการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

 

            คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตให้ทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้

            1. พกใบอนุญาตทำงานติอตัวไว้ หรือมีอยู่ ณ ที่ทำงานในระหว่างทำงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

            2. ทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนประเภทของงานที่ทำหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ต้องได้รับอนุญาตก่อน

            3. ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ 

            4. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า

            5. ใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15 วัน นับแต่วันที่ทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

             

 

 

 

          

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting