Labour Law

          การดำเนินธุรกิจ สิ่งที่มีควาสำคัญ คือ "พนักงาน หรือ แรงงาน" ซึ่งเจ้าของธุรกิจหริอกิจการมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของการทำงาน ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงคือ "กฎหมายแรงงาน"

          กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม 

          *กฎหมายแรงงานจึงบัญญัติออกมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนายจ้าง และลูกจ้าง ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

          *เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีการบังคับใช้มานาน ทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบในการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้คือ

          1. นายจ้างที่ผิดนัดการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของอัตราค่าจ้าง

                2. เมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้าง ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและนายจ้างใหม่ก่อนรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่

          3. ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระจำเป็น โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี

          4. ลูกจ้างชาย และหญิง ต้องได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเพศ หากทำงานในประเภทเดียวกัน มีปริมาณงานและคุณภาพงานในรูปแบบเดียวกัน

          5. ลูกจ้างสามรถลาตรวจครรภ์ 90 วันก่อนคลอดบุตรได้ โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 45 วัน

          6. กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างหากทำงานติดต่อกันครบ 20 ขึ้นไป ให้ได้รับค่าชดเชยไม่ต่ำกว่าค่าจ้างในอัตราสูงสุด จำนวน 400 วัน จากเดิมกำหนดว่า หากทำงานครบ 10 ปี ให้รับค่าชดเชย 300 วัน    

           *สำหรับผู้ที่เป็นนายจ้าง หากมีเวลาควรศึกษากฎหมายแรงงานเพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในฐานะนายจ้าง 

ว่าควรทำเช่นไรให้องค์กรของตนเดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting