Enforcement Service

                  การบังคับคดีเป็นขั้นตอนของกฎหมายหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งตัดสินคดีเสร็จสิ้นแล้ว

เหตุที่ต้องมีการบังคับคดีก็เนื่องจากจำเลย หรือฝ่ายที่แพ้คดีนั้นไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องมีการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล ในการออกหมายบังคับคดี ศาลจะระบุเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และจะกำหนดสภาพแห่งการบังคับคดีเพียงเท่าที่เปิดช่องให้กระทำการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี

 

                    ประเภทของการบังคับคดี

                   1. การยึดทรัพย์

                   2. การอายัดทรัพย์

                   3. การขายทอดตลาด

                   4. การบังคับคดีขับไล่ ,รื้อถอน เป็นต้น

             

                 การยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ จะเกิดขึ้นเมื่อการฟ้องร้องคดีต่อการจบลงโดยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี(เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) และมีคำสั่งให้จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา  หลังจากกระบวนการฟ้องร้องจบลงก็เป็นหน้าที่ของ "กรมบังคับคดี" ทำหน้าที่ ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ เพื่อนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป

                 "การยึดทรัพย์" คือ การที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายในกำหนดเวลา 30 วัน ศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อออกหมายยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ฯ เพื่อนำออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หากยังเหลือยอดหนี้เจ้าพนักงานก็จะยึดทรัพย์อื่นเพิ่มเติมเพื่อนำเงินมาใช้แก่เจ้าหนี้ ภายในอายุความ 10 ปี  

                 "การอายัดทรัพย์" คือ การอายัดทรัพย์มีหลักการและกระบวนการคล้ายการยึดทรัพย์ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆให้ยึด เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ต้องไปสืบหาว่าลูกหนี้ทำงานที่ไหน  เงินเดือนเท่าไหร่ มีโบนัส หรือไม่ เพื่อทำการอายัดเงินเดือน อายัดโบนัส อายัดค่าล่วงเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

                    

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting