Tax Law

               "ภาษีอากร" คือ  สิ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนที่มีเงินได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายของรัฐบาล เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการสนองนโยบายธุรกิจและการคลังของรัฐบาล เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล

 

                ภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 

                1. มีความชัดเจนและแน่นอน ที่ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ว่าต้องเสียภาษีเท่าไร่ อย่างไร และใครบ้างที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ

                2. มีความเป็นธรรม โดยมีการเก็บภาษีแบบทั่งถึงและเก็บตามกำลังความสามารถของผู้เสียภาษี     

                3. มีความสะดวกในการจัดเก็บและการเสียภาษี ของผู้เสียภาษีอากร เช่น ง่ายต่อการยื่นแบบเสียภาษี ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา

                4. มีความยืดหยุ่น

                5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ

                6. มีประสิทธิภาพ 

 

                ประเภทของภาษีอากร ในประเทศไทย

                ภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากรจัดเก็บมี 5 ประเภท คือ

                *ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                *ภาษีเงินได้นิติบุคคล

                *ภาษีมูลค่าเพิ่ม

                *ภาษีธุรกิจเฉพาะ

                *ภาษีอากรแสตมป์

                และภาษีส่วนที่จัดเก็บโดยสรรพากรท้องถิ่น ได้แก่

                *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                *ภาษีป้าย

                *ภาษีบำรุงท้องที่ 

 

                ภาษีอากรในประเทศไทยมีทั้ง"ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม" ซึ่งกฎหมายที่รัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษี คือ "ประมวลรัษฎากร" ซึ่งมีโครงสร้างทางกฎหมายที่สำคัญ คือ 

 

              1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

              2. อัตราภาษีอากร

              3. ฐานภาษีอากร

              4. การประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

              5. การอุทธรณ์ภาษีอากร

              6. การเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางกฎหมายภาษีอากร

 

              การวางแผนภาษีมีประโยชน์อย่างไร

 

              1. ช่วยขจัดปัญหาการเสียภาษีอากรของธุรกิจ

              2. ช่วยให้การเสียภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายในจำนวนที่น้อยที่สุดโดยไม่หลบเลี่ยงกฎหมาย

              3. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

              4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง เช่น เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา

              5. ช่วยคลายความกังวลเวลาถูกเรียกตรวจสอบจกเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

              *การวางแผนภาษีอากรมิใช่การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรือการหนีการเสียภาษีอากร หากแต่เป็นเพียงวิธีการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ให้เท่านั้น*

 

              

 

 

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting