Land Cases

     "ที่ดิน" นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ ซึ่งบุคคลต่างแสวงหา

เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่นับต่อไปก็มีแต่ราคาจะแพงมากขึ้น จึงก่อให้เกิด

ประเด็นข้อพิพาทมาสู่ศาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาการฟ้องคดีที่ดิน และ

คดีฟ้องขับไล่ เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาข้อเท็จจริง

และปัญหาข้อกฎหมายของคดีที่มาสู่ศาล เพื่อเป็นแนวทางในการร่างคำฟ้อง

คำให้การ และดำเนินกระบวนพิจารณาในการสืบพยาน และเป็นแนวทาง

ในการนำพยานหลักฐานมาสู่ศาลเพื่อเป็นหนทางให้การดำเนินคดีสำเร็จผล

 

     การดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินของสำนักงาน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีหรือระงับข้อพิพาท เนื่องจาก คดีที่ดิน

และคดีฟ้องขับไล่ เป็นคดีที่มีปัญหาซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้

ความเชี่ยวชาญจากทนายความผู้มีประสบการณ์ ทางสำนักงานได้จัดทำ

หลักเกณฑ์ และการนำเสนอวินิจฉัยข้อปัญหาต่าง ๆ ที่มีเงื่อนแง่เกี่ยวกับ

เรื่องที่ดินอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบาย เพื่อสะดวกในการให้ข้อเท็จจริง

ที่เกิดขึ้น การนำแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐาน

ไม่ว่าจะมีปัญหาข้อเท็จจริงเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สิทธิการครอบครอง การแย่งการครอบครอง การเปลี่ยนลักษณะ

แห่งการยึดถือ การครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอมกรณีบ้านจัดสรร

การเช่าที่ดิน การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า และอื่น ๆ อีกมากมาย

Land Cases

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting