Litigation Service

ความมุ่งหมายในการเตรียมคดี

 

     การเตรียมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล หมายถึง การเตรียมข้อเท็จจริง หลักฐาน

ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารรวมถึงวัตถุพยานอื่น ๆ ที่จะทำให้วินิจฉัย

เบื้องต้นได้ว่าคดีควรจะดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องอย่างไร ส่วนการ

เตรียมคดีในชั้นศาลพิจารณาคดี คือ การเลือกสรรพยานทั้งหลายทั้งปวง เช่น

พยานบุคคลพยานเอกสาร หรือวัตถุพยานเพื่อนำสืบพิสูจน์ต่อศาลด้วยความ

มุ่งหมายให้ฝ่ายตนชนะคดี รายละเอียดจะได้ศึกษาโดยลำดับ

     ปัญหาว่าทำไมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล เช่น ก่อนฟ้อง ก่อนยื่นคำให้การ

ต้องเตรียมคดี เตรียมคดีแล้วได้ประโยชน์อะไรนั้น เหตุผลที่ต้องเตรียมคดี

ก็เพื่อทนายผู้ทำคดีจะได้รู้ข้อเท็จจริงตลอดจนรายละเอียดความเป็นมาของ

เรี่องราวที่ลูกความมอบหมายให้ดำเนินการทางศาล ทนายจะได้นำข้อเท็จจริง

และรายละเอียดเหล่านั้นไปพิจารณาปรับเข้ากับหลักกฎหมายให้ถูกต้อง

เพื่อดำเนินการต่อไป ประกอบกับบุคคลที่เข้ามาติดต่อใช้บริการทนาย

มีหลายประเภท อาจเป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิ หรือมีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

ที่จะต้องพึ่งความยุติธรรม เช่น ถูกหลอกลวง ถูกโกง ถูกกล่าวหา

โดยปราศจากมูลความจริง ฯลฯ และในทางกลับกันอาจมีผู้ไม่สุจริต

แต่ประสงค์จะอาศัยทนายความเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความเดือดร้อน

แกล้งฟ้องร้อง กล่าวหาคนอื่นให้เสียชื่อเสียง หรือเรียกร้องเงินทอง

(Blackmall) ถ้าทนายได้เตรียมคดีพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงความเป็นมา

ของเรื่องราวก็จะได้ความจริงว่า ผู้เข้ามาใช้บริการเป็นสุจริตชนหรือไม่

ซึ่งเป็นเรื่องช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะรับเป็นทนายหรือไม่ ประการใด

 

เครื่องมือในการเตรียมคดี

     ปัญหาว่าทนายความใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการเตรียมคดีนั้น ในเรื่องนี้

ถ้าเปรียบเทียบการตรวจโรคของหมอคนหรือที่เรียกว่าแพทย์ จะเห็นว่า

หมอคนได้เปรียบหมอความมาก เพราะหมอคนนั้นมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์

การแพทย์ช่วยเหลือมากมายทั้งหูฟัง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจในกรณีจะตรวจ

หัวใจ เครื่อง X-RAY ฯลฯ เป็นต้น แพทย์อาศัยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยวินิจฉัย

โรคเตรียมการรักษาอย่างถูกต้องได้ หมอความหรือทนายความก็จำต้องอาศัย

เครื่องมือในการตรวจโรคดุจกัน แต่โรคชนิดนี้เป็นโรคทางใจ เราเปรียบผู้ที่

ถูกฟ้องหรือจำเลยหรือโจทก์ก็ตาม คนเหล่านี้เปรียบเสมือนคนป่วยทางจิต

ป่วยทางใจ คือ มีความวิตกกังวล มีความเครียด ต้องการการเยียวยารักษา

ดุจกัน เพราะฉะนั้น เครื่องมือของหมดความหรือทนายความที่ต้องมี สิ่งนั้น

ก็คือ "การสอบสวน"

     โดยสรุปแล้วการเตรียมคดีในเบื้องต้นนี้ ย่อมต้องอาศัยการสอบสวน

ข้อเท็จจริงและหลักฐานจากลูกความ ในแง่ของการปฏิบัติต้องดูด้วยว่า

เป็นคดีอะไร เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย ฯลฯ และลูกความผู้นั้น

อยู่ในฐานะอะไร เช่น ฐานะโจทก์ จำเลย ฯลฯ เป็นต้น แล้วจึงสอบสวน

ไปตามความเหมาะสม

 

ที่มาของข้อเท็จจริง

     ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยปกติจะได้มาจากแหล่งสำคัญ ๆ 4 ประการ

กล่าวคือ

     1. ได้จากตัวความ

     2. ได้จากพยานบุคคล

     3. ได้จากพยานเอกสาร

     4. ได้จากวัตถุพยาน

Litigation Service

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting