Agreement, Contract, Joint Venture

                       "การร่างสัญญา" เป็นการให้บริการทางกฎหมายที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการว่าความแก้ตางคดีในศาล

                       "สัญญา" เป็นเครื่องมือในการกำหนด สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของคู่สัญญาตามกฎหมาย ดังนั้นสัญญาจึงต้องเขียนให้ชัดเจนและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาในการตีความ

                   การร่างสัญญาต้องใช้ความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับกรณีการร่างกฎหมาย เนื่องจากต้องมีการวางโครงสร้างของสัญญาและมีการจัดหมวดหมู่ให้สัมพันธ์กันเพื่อภายหลังจะได้ตรวจสอบได้อย่างสะดวกและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

                   การร่างสัญญามีความคล้ายคลึงกันกับการร่างกฎหมายเรื่องจากเป็นคู่มือให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อควาามในสัญญาจึงต้องใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้องและชัดเจน ไม่ตีความไปได้หลายทางเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความวุ่นวาย

                   

                         ขั้นตอนการร่างสัญญา

 

                   1. การทำความเข้าใจกับประเภทของสัญญา 

                   2. แบบและเงื่อนไขของสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด

                   3. วัตถุประสงค์ของสัญญา

                   4. การจัดวางโครงสร้างของสัญญา ประกอบด้วย

                       4.1 ข้อสัญญามาตรฐาน ที่ควรมีในสัญญาทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตีความ ประกอบด้วย

                             *ชื่อของคู่สัญญา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในสัญญาทุกประเภท

                             *วันที่ทำสัญญา เพื่อเป็นการกำหนดให้ทราบว่าสัญญาได้เริ่มต้นและจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

                             *สถานที่ทำสัญญา เพื่อเป็นการกำหนดว่าสัญญาได้ทำในเขตอำนาจของศาลใดหากเกิดปัญหาการฟ้องร้องคดีกันตามสัญญา                  

                             *การโอนสิทธิ  สัญญาทางธุรกิจมักมีการโอนสิทธิตามสัญญาให้ผู้อื่นซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญามาแต่ต้นได้ตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

                             *การเลิกสัญญา เป็นข้อสัญญาที่สำคัญเพราะสัญญาอาจสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจถูกบอกเลิกเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายผิดสัญญา หรืออาจให้สิทธิคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาต่อกันได้แม้ไม่มีฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญาเลยก็ตาม คู่สัญญาจึงจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาตั้งแต่ต้นว่ากรณีใดบ้างที่คู่สัญญาสามารถเลิกสัญญาได้

                             *การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ในกรณีที่สัญญาที่ทำขึ้นนั้นเป็นสัญญาประเภทที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การมีข้อสัญญาว่าด้วยจการแก้ไขเพิ่มเติมจึงเป็นตัวแก้ปัญหาเพื่อป้องกันการถกเถียงกันนั่นเอง เพราะข้อสัญญาว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญามักมีข้อความว่า "การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่ามีผลเป็นการผูกพันคู่สัญญา เว้นแต่จะได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมื่อชื่อของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายเป็นสำคัญ"

                              *การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ เป็นการเขียนสัญญาเผื่อไว้ล่วงหน้าหากมีสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นโมฆะเพราะขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นข้อสัญญาที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ก็ให้แยกส่วนที่ใช้ไม่ได้นั้นออกจากส่วนที่ใช้บังคับได้ในสัญญาและให้สัญญายังคงมีผลบังคับได้ตามกฎหมายต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการโต้เถียงกันหากเกิดปัญหาว่าสัญญาเป็นโมฆะหรือไม่ หรือข้อสัญญานั้นสามารถบังคับให้มีผลตามกฎหมายได้หรือไม่นั่นเอง

                              *กฏหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา  มักใช้ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบริษัทต่างประเทศก็จะต้องมีการตกงกันในสัญญาว่าจะให้ใช้กฎหมายในประเทศไทย หรือกฎหมายต่างประเทศในการบังคับตามสัญญา จึงเกิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายฯ ที่เปิดโอกาสให้ใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับแก่สัญญาแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้คือ 1. กฎหมายต่างประเทศนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียร้อยและศีลธรรมอันของประเทศไทย และ 2. คู่สัญญาที่อ้างกฎหมายต่างประเทศจะต้องพิสูจน์กฎหมายต่างประเทศนั้นให้เป็นที่พอใจแก่ศาล มิฉะนั้นศาลจะใช้กฎหมายไทยในการพิจารณาพิพากษาคดี

                               *คำบอกกล่าว  ในการบอกเลิกสัญญา หรือการบอกกล่าวให้ชำระหนี้ หรือการบอกกล่าวอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ต้องมีการกำหนดวิธีการบอกกล่าวไว้ให้ชัดแจ้งในสัญญา โดยการทำเป็นหนังสือและจ่าหน้าส่งถึงบุคคลตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งการบอกกล่าวสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวโดยส่งทางไไปรษณีย์ หรือ โทรสาร หรือทางอิเมล์ เป็นต้น

                               *ข้อตกลงที่สมบูรณ์ท้ายสุด หมายความว่า ข้อความในสัญญานี้เป้นข้อตกลงท้ายสุดที่คู่สัญญาทำขึ้นและเป็นการยกเลิกเพิกถอนข้อสัญญาอื่นใดที่ได้ทำกันไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าข้้อตกลงก่อนหน้าจะำด้กระทำโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ้างข้อตกลงอื่นใดทีเคยทำกันมาก่อนในชั้นเจรจาทำสัญญา 

                          4.2 ข้อสัญญาที่เป็นส่วนเนื้อหา หมายถึง สาระสำคัญของสัญญา คือ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา เช่น ในสัญญาเชา ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าก็มีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าเพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า ตามที่ตกลงกันภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดทีเกี่ยวกับการเช่า การชำระค่าเช่า การดูแลรักษาทรัพย์ที่เช่า และรายละเอียดอื่นๆก็จะถูกนำมารวมไว้ในส่วนนี้ 

                           4.3 ข้อสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาท  หมายถึง กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นตามสัญญา คู่สัญญาจะใช้วิธีการใดในการระงับข้อพิพาทแทนการที่คู่สัญญาจะต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลนั่นเอง เนื่องจากปัจจุบันมีวิธีการระงับข้อพิพาทแทนการไปศาล คือ วิธีการไไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting