Testament

 

     พินัยกรรม หมายถึง คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือกิจการต่างๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะให้เกิดผลบังคับได้ในทางกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายแล้ว

 

     แบบของพินัยกรรมมี 5 แบบ คือ 

  1. พินัยกรรมแบบธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656

  2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1657

  3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658

  4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1660

  5. พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1663

     *การทำพินักรรมจึงเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ตรงตามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดก และยังกำหนดให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทายาท ไม่ใช่ญาติ หรือบุคคลซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายกับเจ้ามรดก สามารถมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกได้ด้วยการกำหนดไว้ใน "พินัยกรรม"

 

       เงื่อนไขของการทำพินัยกรรม 

   1. ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูณ์ขึ้นไป

   2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือ ไร้ความสามารถ

      ไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด ท่านคงต้องการให้แน่ใจว่า ภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต ทรัพย์สินของท่านจะได้จัดสรรไปยังบุคคลที่สมควรจะได้รับ

ดังนั้น "พินัยกรรม" จึงเป็นนิติกรรมที่แสดงเจตนาว่า ประสงค์จะห้ใครได้รับทรัพย์สินอะไร และเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อป้องกันการโต้เถียงกันในอนาคต

       *ในประเทศไทย ถ้าบุคคลใดตายลงโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ทายาทโดยผลของกฎหมาย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599) ซึ่งทายาทโดยธรรมตามกฎหมายนั้นมี 6 ลำดับ ดังนี้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629)

     1. ผู้สืบสันดาน

     2. บิดามารดา

     3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

     4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

     5. ปู่ ย่า ตา ยาย 

     6. ลุง ป้า น้า อา 

    *คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635

   

Professional Team

 • พี่กระแต

  รายละเอียดแบบย่อ ใช้แสดงในหน้าแรก

  นางสาวอรนุช พึ่งฉิม

  รายละเอียด (แบบย่อ)

 • บราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล

  รายละเอียด (แบบย่อ)

Happy Clients

 • client1

  Laura Elisa

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Isabella

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

 • client1

  Johnson

  designation

  Donec bibendum molestie cursus. Integer ex enim, sollicitudin quisi mauris pellentesque ac in, dignissim. Vestibulum vel consequateros, a fermentum risus. Phasellus volutpat, dolor laoreet condim entum eleifend, justo turpis euismod neque, sit amet bibendum libero nisl id orci. Proin sodales cursus eros vel auctor.

Free consulting